top of page
 • Writer's pictureTHAINZ

รัฐบาลนิวซีแลนด์กำลังปรับเปลี่ยนระบบวีซ่าทำงาน

รัฐบาลนิวซีแลนด์กำลังปรับเปลี่ยนโปรแกรมวีซ่าทำงานสำหรับนายจ้างที่ได้รับการรับรอง (Accredited Employer Work Visa - AEWV) อย่างเร่งด่วน โดยมีผลบังคับใช้ทันที ดังนี้: สำหรับผู้ถือวีซ่า AEWV ปัจจุบัน:

 • ผู้ที่ถือวีซ่า AEWV อยู่แล้ว อาจได้รับผลกระทบต่อสิทธิ์ในการขอต่ออายุวีซ่าหรือระยะเวลาการพำนักในประเทศ

 • ผู้ที่อยู่ในสายงานตามระบบ ANZSCO ระดับ 4 และ 5 ที่ยื่นขอวีซ่าครั้งแรกก่อนวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ปัจจุบันถือวีซ่า AEWV แบบ 3 ปี จะไม่สามารถขออยู่ต่อสูงสุดได้ 5 ปี อีกต่อไป

 • หมายเหตุ: ผู้ที่อยู่ในเส้นทางการขอพำนักถาวร (pathway to residence) หรืออยู่ในบางสายงาน จะไม่ได้รับผลกระทบ


สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่า AEWV ใหม่:

 • มีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับประสบการณ์การทำงาน คุณวุฒิ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี หรือวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องระดับ 4 หรือสูงกว่า

 • ต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับสายงานตามระบบ ANZSCO ระดับ 4 และ 5

 • ระยะเวลาของวีซ่าสำหรับบางสายงานจะสั้นลง เหลือ 2 ปีเบื้องต้น แต่สามารถขอต่ออายุได้อีก 1 ปีสำหรับนายจ้าง:

 • มีเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในขั้นตอนการขอรับรอง (accreditation) และการตรวจสอบการจ้างงาน (Job Check)

 • นายจ้างมีหน้าที่มากขึ้นในการตรวจสอบว่าพนักงานต่างชาติมีทักษะตรงตามสายงาน

 • ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2567 นายจ้างมีหน้าที่ให้นักงานต่างชาติทำงานอย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • ขยายเหตุผลเพิ่มเติมในการระงับการรับรองสำหรับนายจ้างที่อยู่ระหว่างการสอบสวน

 • มีข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงาน Work and Income และระยะเวลาการประกาศรับสมัครงานสำหรับสายงานตามระบบ ANZSCO ระดับ 4 และ 5

 • นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้นิวซีแลนด์ตรวจคนเข้าเมืองทราบเมื่อพนักงานต่างชาติลาออก


โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อทั้งผู้ถือวีซ่า AEWV และนายจ้าง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเหมาะสม และเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎหมายภายในระบบวีซ่า AEWV

ข้อมูล:

 • ในปี 2023 มีพลเมืองนอกนิวซีแลนด์ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศเกือบ 173,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับสถิติสูงสุด

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ:

 • มีข้อกำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าสำหรับงานทักษะต่ำ ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • ยกเลิกการเพิ่มบางสายงานก่อสร้างเข้าไปอยู่ในรายการประเภทงานที่อนุมัติวีซ่าได้ง่าย (Green List) เนื่องจากมีความต้องการลดลง

 • ยกเลิกประเภทการรับรองนายจ้างในรูปแบบแฟรนไชส์

เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง:

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการย้ายถิ่นฐาน นิวซีแลนด์ นางสาว Erica Stanford กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มุ่งเน้นที่การใช้แรงงานในประเทศเป็นอันดับแรก แต่ยังคงดึงดูดแรงงานที่มีทักษะสูงในกรณีที่เกิดปัญหาขาดแคลนทักษะ

 • "การปรับระบบการย้ายถิ่นฐานให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่อแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้"

 • "รัฐบาลมุ่งเน้นที่การดึงดูดและรักษาแรงงานที่มีทักษะสูง เช่น ครูมัธยมศึกษา เนื่องจากมีปัญหาขาดแคลนทักษะในด้านนี้ ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องการให้แน่ใจว่า ชาวนิวซีแลนด์มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกสำหรับงานที่ไม่มีปัญหาขาดแคลนทักษะ"

 • รัฐมนตรีกล่าวว่า การมีข้อกำหนดภาษาอังกฤษจะทำให้แรงงานต่างชาติ "สามารถเข้าใจสิทธิ์ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น หรือสามารถแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับนายจ้างได้เร็วขึ้น"

อนาคตของระบบการย้ายถิ่นฐาน:

 • การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโครงการที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อสร้างระบบการย้ายถิ่นฐานที่ชาญฉลาด ช่วยจัดการปัญหาย้ายถิ่นฐานสุทธิ ตอบสนองต่อบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถยอดเยี่ยม ฟื้นฟูการศึกษานานาชาติ บริหารจัดการด้วยตนเองอย่างยั่งยืน และบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นเพื่อความสบายใจว่าคุณได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้อง ขอแนะนำให้ใช้บริการจากที่ปรึกษาด้านวีซ่คนไทยของนิวซีแลนด์จากบริษัทที่ได้รับการรับรองและมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ดังรายชื่อต่อไปนี้นะคะ
Comments


bottom of page