top of page
  • Writer's pictureTHAINZ

แก้กฎหมายเช่าบ้าน

รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ประกาศปรับเปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าบ้าน โดยมีเป้าหมายฟื้นฟูตลาดการเช่าบ้าน นายคริส บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะ ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในพระราชบัญญัติการเช่าที่พักอาศัย โดยเน้นย้ำว่ามีวัตถุประสงค์ดึงดูดเจ้าของบ้านให้กลับเข้าสู่ตลาดและแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านที่อยู่อาศัยที่ยังคงดำเนินอยู่


การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่:


  • กลับมาใช้การไล่ผู้เช่าออกโดยไม่ต้องบอกเหตุผลเป็นเวลา 90 วัน: เจ้าของบ้านจะได้รับอนุญาตให้ยุติสัญญาเช่าแบบต่อเนื่อง (Periodic tenancies) โดยไม่ต้องระบุเหตุผลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการนำนโยบายที่เคยถูกยกเลิกไปแล้วกลับมาใช้ใหม่


  • เปลี่ยนแปลงระยะเวลาแจ้งยกเลิกสัญญา:

  • เจ้าของบ้านจะได้รับสิทธิ์กลับคืนในการแจ้งยกเลิกสัญญาเช่าแบบต่อเนื่องภายใน 42 วัน ในกรณีพิเศษ เช่น กรณีที่เจ้าของ หรือสมาชิกในครอบครัว หรือพนักงานต้องการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยแทน

  • ผู้เช่าจะมีระยะเวลาแจ้งยกเลิกสัญญาเช่าแบบต่อเนื่อง 21 วัน


  • นำการยกเลิกสัญญาเช่าแบบกำหนดระยะเวลา (fixed-term tenancies) โดยไม่ต้องบอกเหตุผลกลับมาใช้: เจ้าของบ้านจะสามารถยกเลิกสัญญาเช่าแบบกำหนดระยะเวลา โดยไม่ต้องระบุเหตุผลเมื่อสิ้นสุดสัญญา


เหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือการสนับสนุน "เจ้าของบ้าน" ให้ปล่อยเช่าเพื่อเพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัยให้เช่า รัฐมนตรีบิชอปให้เหตุผลว่า การปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะกระตุ้นให้เจ้าของทรัพย์สินกลับเข้าสู่ตลาดและช่วยลดความตึงเครียดด้านราคาค่าเช่า


รัฐมนตรีบิชอปยังเน้นย้ำถึงกลยุทธ์ของรัฐบาลในการแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านที่อยู่อาศัย โดยระบุว่า

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุมเพื่อสร้างตลาดการเช่าทรัพย์สินที่อยู่อาศัยที่ใช้งานได้จริง เขาย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มอุปทานผ่านมาตรการต่างๆ รวมถึงการแก้ไขกฎหมายการเช่าเหล่านี้และการนำการหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยกลับมาใช้ใหม่


การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คาดว่าจะได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมายผ่านร่างพระราชบัญญัติในเดือนพฤษภาคม และจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2025 รัฐบาลมองว่าการปรับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของนิวซีแลนด์ และมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทโดยรวม
Comentarios


bottom of page